Almond Wake Sliding Alaia #2

4'6 x 18.5 x thin

Mini wake-slider