Happy Birthday Jake

Jake Zylstra skating around, enjoying the sunshine, on his birthday.

Photo: Oden